วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

จดหมายรับสมัครงาน
ลาดพร้าว  แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

21 กรกฎาคม 2547
เรื่อง ขอสมัครงาน

เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประวัติย่อ
                    2. ใบรับรองการศึกษา
                    3. รูปถ่าย
          ฉันทราบจากโฆษณาในหนังสือพิมพ์งานวันนี้ ฉบับที่ 149 วันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2547 ว่าทางบริษัทของท่านต้องการรับสมัครพนักงานใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร ฉันมีความสนใจมาก จึงมีความประสงค์จะขอสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
           ประการแรก บริษัทของท่านเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่ใช้บริการโฆษณาย่อยจากหนังสือพิมพ์ ในเครือของท่าน
           ประการที่สอง ฉันมีความสนใจงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการพิสูจน์อักษร ซึ่งเป็นงานที่ฉันมั่นใจว่าจะสามารถใช้ความรู้และ ความสามารถที่เรียนมาทางด้านอักษรศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย ในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยไทย ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เป็นระหว่างที่ศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี ฉันได้ทำกิจกรรมนอกหลักสูตรหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว
           ฉันจึงมีความมั่น\ใจเป็นอย่างยิ่งว่า ฉันจะสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรได้ดี และหากท่านต้องการตรวจสอบประวัติของฉัน โปรดติดต่อได้โดยตรง ยังผู้ที่มีรายชื่อในประวัติย่อของฉัน พร้อมกันนี้ ฉันได้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านแล้ว
           ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน ให้เข้าพบเพื่ออธิบายในรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม โดยท่านสามารถติดต่อฉันได้เบอร์โทรศัพท์ 02-0444212 และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อความกรุณาของท่านมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(นางสาวพิมพร  แสงอารมณ์)

Ladprao.
Category: 10310.

July 21, 2547.
I get a job.

Human Resources Manager Watta Classified Company Limited.

Attachment 1. Kg.
                  2. Certificate of Education.
                  3. Photo
          I know from the ads in the newspaper today to 149 days, 9 - 16 July 2547 that the company you want to recruit employees. Officer proofing. I have a lot of attention. It is intended to apply in such a position. The following reasons.
           First of all, your company is a reputable agency. It is generally known. Especially among people who use the services of a newspaper classified ad. In your
           Secondly, I have an interest in printing and publishing. In particular, the task of proofreading. This is where I feel confident that they can use their knowledge and The ability to learn through the arts. Majoring in English. Undergraduates. University of Thailand. Well. In addition to the study. Undergraduates. I've been doing some extra-curricular activities that are beneficial to the operation in such a position.
           I have to \ be as great. I will be able to perform well in office proofing. If you want to check out my profile. Please contact them directly. To those listed in my resume once I have sent various documents for your consideration.
           I look forward to receiving a donation from you. To find to describe in detail the further you can contact me at telephone number 02-0444212, and thank you very much for the favor of coming here.

Yours sincerely, very high.
(Ms. type of light mood)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น